Copy That - Regulamin

Ten Regulamin, stworzony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., definiuje zasady korzystania z serwisu internetowego copy-that.pl, odtąd nazywanego „Portalem”. Jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać z Portalu, poniższe postanowienia określają, jak Portal jest udostępniany i jak wygląda nasza odpowiedzialność w związku z jego użytkowaniem.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Portal działa zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Jest własnością firmy Grupa Degie Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. Sumowej 8, 85-436 Bydgoszcz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001048327, NIP 9671467592, REGON 525890527.
 2. Na Portalu oferowane są usługi pisarskie, dostarczane elektronicznie przez Grupa Degie Sp. z o.o., odtąd nazywane „Usługami”. Aby z nich skorzystać, Użytkownik musi posiadać komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do internetu, aktywny adres e-mail zgłoszony do Portalu oraz odpowiednio skonfigurowaną przeglądarkę internetową, która obsługuje pliki Cookies i Javascript.
 3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, nie podejmując działań o charakterze bezprawnym, takich jak publikowanie nielegalnych treści, podawanie nieprawdziwych lub cudzych danych czy próby obciążenia systemu informatycznego Portalu. Użytkownik zobowiązuje się również do szanowania praw autorskich i własności intelektualnej Grupa Degie Sp. z o.o. oraz osób trzecich.

§ 2 Definicje

Inne terminy używane w Regulaminie są definiowane następująco:

 1. Zlecenie – instrukcja do wykonania określonej Usługi.
 2. Oferta – zestaw Usług, które Grupa Degie Sp. z o.o. ma w ofercie.
 3. Klient – Użytkownik, który złożył Zlecenie.
 4. Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym a Grupa Degie Sp. z o.o., której celem jest wykonanie Zlecenia przez Grupa Degie Sp. z o.o. w zamian za opłatę dokonaną przez Zamawiającego.
 5. Strony – podmioty zaangażowane w Kontrakt, czyli Zamawiający i Grupa Degie Sp. z o.o..

§ 3 Usługi

 1. Grupa Degie Sp. z o.o. oferuje usługi związane z tworzeniem wysokiej jakości treści.
 2. W portfolio firmy znajdują się różnorodne typy tekstów, w tym:
  • Posty blogowe – zawierające specjalistyczną wiedzę, przeznaczone do publikacji na blogu Klienta;
  • Artykuły specjalistyczne – głęboko merytoryczne teksty, idealne do umieszczenia na stronie internetowej Klienta;
  • Teksty SEO – służące poprawie widoczności strony Klienta w wynikach wyszukiwania;
  • Kontent na stronę internetową – różne rodzaje treści dostosowane do potrzeb strony Klienta;
  • Materiały promocyjne – przyciągające uwagę opisy, idealne na platformy aukcyjne i media społecznościowe;
  • Reklamy tekstowe – skoncentrowane na przekazie marketingowym, przeznaczone do kampanii reklamowych;
  • Teksty zapleczowe – materiały do wsparcia SEO, umieszczane na stronach zapleczowych Klienta;
  • Ghostwriting – autorskie teksty, dostarczane bez wskazania nazwiska autora;
  • Opisy produktów – szczegółowe i przekonujące prezentacje asortymentu sklepu internetowego Klienta;
  • Opisy kategorii – teksty charakteryzujące różne segmenty produktowe w ofercie Klienta;
  • Dodawanie produktów – usługa obejmująca wstawianie zdjęć i opisów produktów, zoptymalizowanych pod kątem SEO, na stronę Klienta;
  • Korekta treści – usprawnianie i poprawianie istniejących materiałów tekstowych na stronie Klienta.

§ 4 Warunki świadczenia Usług

§ 4.1 Proces zawierania Umowy

 1. Umowy są zawierane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza online dostępnego na Portalu, telefonicznie pod numerem +48 726 898 025 lub mailowo na adres kontakt@copy-that.pl.
 2. Grupa Degie Sp. z o.o. potwierdza odbiór Zamówienia i przekazuje warunki Umowy, wskazując cenę oraz termin realizacji. W ten sposób firma przedstawia ofertę zawarcia Umowy.
 3. Umowa jest zawierana, gdy Klient wyrazi zgodę na warunki przedstawione przez Grupa Degie Sp. z o.o., akceptując je elektronicznie zgodnie z treścią regulaminu i korespondencją między Stronami.
 4. Po finalizacji Umowy Grupa Degie Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć Usługę zgodnie z ustalonymi warunkami. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Usługę zgodnie z warunkami Umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT przez Grupa Degie Sp. z o.o..
 5. Klient gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe. Szczegóły dotyczące realizacji Zamówienia, w tym zakres Usługi, termin realizacji i opłaty, są określone w warunkach Umowy. Chyba że warunki Umowy stanowią inaczej, Umowa jest zawierana na okres realizacji Usługi i wygasa, gdy Klient dokona płatności za wykonaną Usługę.

§ 4.2 Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy

 1. Umowa wygasa po spełnieniu wszystkich zobowiązań przez Strony. Ze względu na specyfikę indywidualnie tworzonych tekstów, zgodnie z art. 38 pkt 3 u.p.k., Klient nie ma prawa do odstąpienia od Umowy. Grupa Degie Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, jeśli okoliczności zewnętrzne związane z charakterem Usług uniemożliwiają realizację Zamówienia. Rozwiązanie Umowy nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń Klienta wobec Grupa Degie Sp. z o.o..
 2. Firma może także rozwiązać Umowę z natychmiastowym skutkiem, jeśli Klient poważnie narusza jej warunki lub nie współpracuje, uniemożliwiając realizację Umowy.
 3. Klient akceptuje, że Grupa Degie Sp. z o.o. realizuje Usługi na indywidualne zamówienie, ponosząc koszty związane z realizacją. Dlatego Klient zobowiązuje się nie rozwiązywać Umowy przed jej naturalnym wygaśnięciem. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, zobowiązany on będzie do zapłaty 75% wartości Zamówienia.

§ 5 Reklamacje

 1. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji w przypadku, gdy Grupa Degie Sp. z o.o. nie spełnia warunków określonych w Umowie.
 2. Reklamację można zgłosić drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@copy-that.pl .
 3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającego, uzasadnienie oraz oczekiwania wobec Grupa Degie Sp. z o.o. związane z reklamacją.
 4. Jeżeli zgłoszenie będzie niekompletne, Grupa Degie Sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta, wskazując, jakie elementy należy uzupełnić, korzystając z podanego adresu e-mail.
 5. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną na podany adres e-mail. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie odrzucona, Grupa Degie Sp. z o.o. przedstawi powody takiej decyzji.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest firma Grupa Degie Sp. z o.o., zlokalizowana przy ul. Sumowej 8, 85-436 Bydgoszcz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001048327, NIP 9671467592, REGON 525890527. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez e-mail: kontakt@copy-that.pl.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Grupa Degie Sp. z o.o. są zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016 r. i zostały opisane w dokumencie polityki prywatności. Zawiera on informacje o podstawach, celach i czasie trwania przetwarzania danych, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane. Znajdują się tam również informacje o wykorzystywaniu plików cookies i narzędzi analitycznych.
 3. Korzystanie z Portalu oraz podawanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż w niektórych przypadkach, określonych w polityce prywatności, Grupa Degie Sp. z o.o. może być zobowiązana ustawowo do gromadzenia określonych danych osobowych użytkowników.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do całego Portalu oraz jego indywidualnych składników, w tym tekstów, grafik, dzieł, wzorów i znaków, są własnością Grupa Degie Sp. z o.o. i są chronione przez Prawo Autorskie oraz inne obowiązujące przepisy prawne. Ochrona ta obejmuje wszystkie sposoby wyrażenia tych elementów.
 2. Struktura, organizacja i kod źródłowy Portalu stanowią cenną tajemnicę handlową Grupa Degie Sp. z o.o. i jej dostawców. Są one traktowane jak każde inne dzieło objęte ochroną autorską. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania Portalu i jego funkcji, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawne. Użytkownik zobowiązany jest również do powstrzymania się od modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, dekodowania, dekompilacji, dezasemblacji lub prób odkrycia kodu źródłowego Portalu, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawne.
 3. Poszczególne elementy Portalu mogą być objęte odrębnymi regulaminami i licencjami użytkowania, a w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest również do ich przestrzegania.
 4. Klient ma możliwość umieszczenia znaku towarowego Grupa Degie Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej, wskazując, że korzysta z Usług firmy. W związku z tym Grupa Degie Sp. z o.o. przyznaje Klientowi bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo licencję na używanie znaku towarowego w wyżej opisanym zakresie.
 5. Klient zezwala Grupa Degie Sp. z o.o. na wykorzystanie swoich znaków towarowych poprzez umieszczanie ich w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej firmy. W związku z tym.
 6. Klient przyznaje Grupa Degie Sp. z o.o. bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo licencję na korzystanie ze swojego znaku towarowego w wyżej opisanym zakresie.
 7. Licencje przyznane przez Strony nie uprawniają do sprzedaży, wynajmu, użyczenia, dzierżawy ani sublicencjonowania znaku towarowego, ani w całości, ani w części.

§ 8 Przerwy techniczne

 1. Grupa Degie Sp. z o.o. angażuje się w zapewnienie stabilnego i ciągłego działania Portalu. Jednak z powodu skomplikowanego kodu i czynników zewnętrznych, które są poza kontrolą firmy (na przykład ataki DDOS), mogą wystąpić błędy i awarie techniczne, które uniemożliwiają lub ograniczają dostęp do Portalu. W takich sytuacjach firma podejmie wszelkie racjonalne kroki, aby zminimalizować negatywne konsekwencje takich zdarzeń.
 2. Oprócz przerw wynikających z błędów i awarii mogą również wystąpić planowane przerwy techniczne, podczas których Grupa Degie Sp. z o.o. będzie pracować nad ulepszeniem i zabezpieczeniem Portalu przed przyszłymi problemami technicznymi.
 3. Grupa Degie Sp. z o.o. zobowiązuje się organizować planowane przerwy techniczne w sposób, który minimalizuje ich wpływ na Użytkowników, ograniczając czas niedostępności Portalu do niezbędnego minimum.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Grupa Degie Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne straty lub niewykonanie zobowiązań spowodowane siłą wyższą lub innymi okolicznościami, które są poza jej kontrolą.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub niemożności użycia Portalu, niezależnie od okoliczności i natury tych strat, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego czy inaczej, nawet jeśli była świadoma możliwości wystąpienia takich strat.
 3. Odpowiedzialność Grupa Degie Sp. z o.o. wobec Klienta, z jakiejkolwiek przyczyny, jest ograniczona do wartości finansowej Umowy. Firma odpowiada tylko za typowe, przewidywalne straty, które były rzeczywiście poniesione w wyniku celowego działania firmy, z wyłączeniem utraconych zysków.
 4. Nie wykorzystanie treści, które są przedmiotem Zamówienia, nie upoważnia Klienta do zwrotu opłaty ani do zgłaszania żadnych innych roszczeń.
 5. Grupa Degie Sp. z o.o. nie zapewnia, że Portal będzie działać bezbłędnie lub że Klient będzie mógł korzystać z Portalu bez przeszkód i zakłóceń. Ze względu na ciągły rozwój technik włamania i ataków internetowych, mimo największych starań, firma nie może gwarantować, że Portal będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
 6. Grupa Degie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty i niewykonanie zobowiązań wynikające z błędów technicznych, awarii oraz przerw technicznych.
 7. Portal jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i firma nie składa żadnych wyraźnych ani domniemanych oświadczeń dotyczących jego przydatności do określonych celów. W żadnym wypadku Grupa Degie Sp. z o.o. ani jej dostawcy nie będą odpowiadać za żadne straty lub naruszenia praw osób trzecich, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez działanie Portalu, w tym za wszelkie straty wynikające z niemożności korzystania, przerw w działaniu oraz wszelkie inne straty incydentalne, specjalne czy powtarzające się.
 8. Grupa Degie Sp. z o.o. nie sprawdza dokładności, poprawności ani prawdziwości danych wprowadzanych przez Klienta ani sposobu, w jaki Klient wykorzystuje treści. Klient publikuje i modyfikuje treści będące przedmiotem Usług na własną odpowiedzialność.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, obowiązują postanowienia Umowy zawartej między Klientem a Grupa Degie Sp. z o.o., a także przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz inne odpowiednie normy prawa obowiązującego.
 2. W przypadku wystąpienia rozbieżności między warunkami Umowy a treścią Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 3. Grupa Degie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie z istotnych powodów, takich jak: modyfikacja obowiązujących przepisów prawnych, wprowadzenie nowych Usług Elektronicznych, zmiana warunków Umowy lub metod płatności, o ile wpłyną one na wykonanie postanowień Regulaminu. Zmodyfikowany Regulamin obowiązuje Klienta, pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi zawarte w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, czyli Klient został odpowiednio poinformowany o zmianach i nie rozwiązał umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd kompetentny dla siedziby Grupa Degie Sp. z o.o..